مشاوره خانواده

مشاوره خانواده


خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد این نظام اجتماعی مجموعه ای از اصول را ابداع و برای اعضا خود نقش های متنوعی تعیین می کند علاوه بر این خانواده از یک ساخت نظام دار قدرتمند برخوردار است و صورتهای پیچیده ای از پیام رسانی های آشکار و نهان را بوجود می آورد و روش های مذاکره و مساله گشایی مفصلی در اختیار دارد که به آن اجازه می دهد تا تکالیف مختلفی را با موفقیت به پایان رساند، ورود به این سازمان نظام یافته صرفا از طریق ازدواج صورت می گیرد. این نظام مانند اعضای یک ساعت عمل میکنند و بد عمل کردن یکی از اعضا باعث تخریب عملکرد دیگران و تضعیف روابط می شود.

و این تخریب عملکرد خود را به صورت بحث و جدل هایی در خانه بین اعضا ، خیانت ودر نهایت به طلاق عاطفی یا قانونی می کشاند و باعث آسیب زیاد به فرزندان و سایر اعضای خانواده می شود .از این رو نیاز به یک مشاوره تخصصی توسط مشاورین به شما در حل مسائل و باز سازی روابط پیش از آنکه صدمات جبران ناپذیری به وجود آید توصیه می شود.

روان شناسان اتاق آبی طی جلساتی مشکلات سیستم خانواده را شناسایی کرده و با کمک اعضای خانواده و آموزش روش مذاکره و همدلی و سایر تکنیک های خانواده درمانی به حل آن می پردازند
ناحیه کاربری