سایر همکاراناطلاعات فردی


سوابق تحصیلی:
کارشناس روان شناسی کودکان استثنایی

فرشته نیک چرده مقدم

کارشناس روان شناسی کودکان استثنایی

- غربال و تشخیص اتیسم طبق آزمون ADIR – GSRS – SCQ
- تسلط کامل بر روش های تیچ و ABA
- کار با کودکان دارای اختلالات یادگیری
- بازی درمانگر
- کار تخصصی با کودکان اتیسم از سال 1387
- همکاری با دبستان ویژه اتیسم آیین مهرورزی

اطلاعات فردی


سوابق تحصیلی:
کسب رتبه 337 کنکور کارشناسی سال 1391
کسب رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
کارشناسی روان شناسی بالینی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

بهنام براتی

کارشناسی روان شناسی بالینی

- ارزیاب و درمان گر اختلال طیف اتیسم و اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کلینیک اسما
- بازی درمانگر کلینیک اسما
- ارزیاب و درمان گر اختلال طیف اتیسم و اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کلینیک اتاق آبی
- دوره جامع تربیت درمانگر اتیسم با دکتر سید علی صمدی شامل کارگاه های:
- آشنایی با اختلال طیف اتیسم علایم و طبقه بندی بر اساس دیدگاه DSM5
- غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون SCQ و ADIR
- تعامل همه جانبه (سطح یک)
- تعامل همه جانبه (سطح دو)
- تیچ (سطح یک)
- تیچ (سطح دو)
- تحلیل رفتار کاربردی (سطح یک)
- تحلیل رفتار کاربردی (سطح دو)
- توجه به امور حسی در اختلالات طیف اتیسم
- بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (مقدماتی)
- بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (پیشرفته)
- طرح درمان نویسی و تهیه پلن های مداخله ای در اختلالات طیف اتیسم
- رفتارهای چالش بر انگیز: شناسایی و مداخله
- گذراندن دوره عملی مصاحبه و ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی کودکان و نوجوانان در بخش روان پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روان پزشکی رازی
Quality of nursing work life, work_ family conflict and self regulation: structural equation modeling.
ناحیه کاربری