تست اضطراب کودکان اسپنس (SCAS)

_
تست اضطراب کودکان اسپنس با تفسیر کامل علاوه بر سنجش انواع اضطراب کودک توسط والدین، می تواند راهکارها و تمرین های عملی ✔️ را به آن ها ارائه نماید.
400000
تومان

در این نوع تست نتیجه توسط ماشین ارائه می شود .

700000
تومان

در این تست علاوه بر ارائه نتیجه توسط ماشین 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما انجام می شود.