تست افسردگی کودکان و نوجوانان ماریاکواس (CDI)

_
تست افسردگی کودکان و نوجوانان ماریاکواس را اکنون می توانید بصورت تفسیری جامع انجام دهید. با تشخیص به موقع آن آینده خود و فرزندانمان را تغییر دهیم.
400000
تومان

در این نوع تست نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

700000
تومان

در این نوع تست علاوه بر ارائه نتیجه توسط ماشین 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما انجام می شود.