تست رضایت زناشویی انریچ (EMSS)

_

تست رضایت زناشویی انریچ جهت تشخیص رضایت افراد از زندگی زناشویی می باشد که هم اکنون می توانید آن را با کامل ترین تفسیر انجام دهید
.
400000
تومان

در این نوع تفسیر نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

700000
تومان
در این نوع تفسیر علاوه بر تقسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما ارائه می شود.