تست
 
تشخیص
 
اتیسم

اتاق آبی آرام

بررسی مولفه اتیسم
تفسیر اختصاصی نتایج
معرفی کتاب و فیلم
برنامه های مداخله ای
سلامت جسمانی
اوقات فراغت و سرگرمی

تست
 
افسردگی
 
بک

اتاق آبی آرام

ماتریس 3 بعدی افسردگی
بررسی بعدهای عاطفی
استراتژی های خودیاری
موسیقی درمانی Registration
تمرین های ورزشی
معرفی کتاب

تست
 
میلون
 
4

اتاق آبی آرام

بررسی 5 شاخص اعتباری
بررسی 12 الگوی بالینی شخصیت
بررسی 3 آسیب شدید شخصیتRegistration
بررسی 7 مقیاس بالینی
بررسی 13 مقیاس هشداردهنده
 

تست
 
رغبت سنجی
 
هالند

اتاق آبی آرام

ویژگی شخصیتی شما در هر رغبت
مشاغل مناسب با شما
مشاغل مناسب با شماRegistration
محیط کاری مناسب مناسب شما
رشته تحصیلی مناسب شما
نمودار رغبت های شما صورت مجزا

تست
 
شخصیت شناسی
 
MMPI

اتاق آبی آرام

تفسیر 8 مقیاس اعتباری
تفسیر مجزا مقیاس های بالینی
نمودار نحوه پاسخ دهی به سوالاتRegistration
دریافت فایل PDF پروفایل تک صفحه ای
شاخص های اعتباری
نمودار 10 شاخص بالینی

تست
 
شخصیت شناسی
 
نئو

اتاق آبی آرام

بررسی تاثیر صفات اصلی بر رفتار
تعیین سبک های رفتاری
تفسیر اختصاصی 5 عامل بزرگ شخصیتRegistration
بررسی شاخص های اعتباری
بررسی تطابق شغل
احتمال بروز اختلال های شخضیت

تست
رضایت زناشویی
انریچ

اتاق آبی آرام

نمودار درصدی
نمره کل
تفسیر مجزا برای هر 8 مولفه
راهکار و پیشنهاد
معرفی کتاب
معرفی فیلم

تست
شخصیت شناسی
MBTI

اتاق آبی آرام

ارائه نمودار وضعیت تیپ شخصیتی فرد
موقعیت های استرس زا
سبک های یادگیری
ویژگی های شما در کار تیمی
نقاط قوت و ضعف شخصیتی
ویژگی های فرد در محل کار

تست
قصه عشق
LSS

اتاق آبی آرام

تفسیر اختصاصی فردی
تفسیر اختصاصی زوجی
توصیه روانشناس بالینی
مشاهده وضعیت در جامعه
معرفی فیلم و کتاب
نمودار ابری هر حوزه

تست
عشق مثلثی
استرنبرگ

اتاق آبی آرام

تفسیر اختصاصی فردی
تفسیر اختصاصی زوجی
توصیه روانشناس بالینی
مشاهده وضعیت در جامعه
معرفی فیلم و کتاب
نمودار ابری هر حوزه

تست
هوش هیجانی
بار-آن(EQ)

اتاق آبی آرام

نمودار 15 مولفه هوش هیجانی
نمره کل به همراه توضیح
تفسیر مجزا برای 15 مولفه هوش هیجانی
معرفی کتاب و فیلم
راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی
برسی جزء به جزء

تست
اضطراب کودکان
اسپنس

اتاق آبی آرام

نمرات انواع اضطراب کودک
کارت های مقابله با نگرانی به صورت PDF
برنامه ذهن آگاهی خانوادگی برای کودکان مضطرب
کاربرگ ترس های کودک
تفسیر مجزا انواع اضطراب در کودک
معرفی کتاب و فیلم

تست
افسردگی
کودکان و نوجوانان
ماریاکواس

اتاق آبی آرام

رتبه درصدی نمرات زیر مقیاس های افسردگی
تفسیر 5 مولفه افسردگی
راهکار و پیشنهاد
توصیه والدین
معرفی کتاب وفیلم
بررسی نتایج کاربردی