تست شخصیت شناسی MBTI

_

تست MBTI ابزاری است که برای به دست آوردن بینش در مورد ویژگی های شخصیتی فرد استفاده می شود. با درک سبک های ارتباطی و نحوه تعامل فرد با دیگران به خودآگاهی، آگاهی شغلی، بهبود روابط و حل تعارض کمک می کند.
400000
تومان

در این نوع تفسیر نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

700000
تومان

در این نوع تفسیر علاوه بر تفسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره نیز توسط روانشناسان ما ارائه می شود.