تست میلون 4 (MCMI-IV)

 

_

به کمک تست میلون 4 (MCMI-IV) با سرعت و مطابق با معیارهای DSM-5-TR و ICD-10 تحلیل عمیقی از  «اختلالات شخصیت» و «علائم روانی» داشته باشید.

400000
تومان

در این نوع تست نتیجه توسط ماشین ارائه می شود.

650000
تومان

در این نوع تست علاوه بر تفسیر ماشینی 15 دقیقه مشاوره توسط روانشناسان ما انجام می شود.