بعضی وقت ها اضطراب سراغ ما هم میاد.گاهی افسردگی ،پرخاشگری و …. آخه زندگی بالا بلندی های خودش و داره.یا اینکه ممکنه احساسات عجیب و غریبی داشته باشی احساس هذیان و توهم کنی یا هر چیز دیگه ای که می تونه عملکرد زندگیت و مختل کنه.چرا دست دست می کنی مگه ما چقدر عمر می کنیم که بیشترش و با حال بد بگذرونیم.ما با تو همراهیم که کمک کنیم چراغ ذهنت و روشن کنی.زندگی ارزش جنگیدن داره.اگر نجنبی خیلی زود دیر می شه دیگه هیچ کسی نمی تونه برات کاری بکنه .پس معطل نکن